בס"ד                                                                                                                  מעודכן- שבט תש"פ
 
א. תפילה:                                                                            
 
* לשוננו רינה – עיוני תפילות בלשון, ובסגנון, בתכנים, בנוסחאות ובמנהגים – פרופ' משה בר אשר (תשע"ו). 88 ₪ 
  סדר סליחות כמנהג הספרדים - מהדורה מדעית הכוללת מנהגי כל העדות, עם מקורות וביאורים. נערך ע"י הרב יעקב לוי.  40 ₪
 
  סדר סליחות כמנהג הספרדים בא"י. ערוך ומבואר ע"י הרב י' לוי. 25 ₪
  סדר סליחות כמנהג יהודי צפון אפריקה. ערוך ומבואר ע"י הרב י' לוי. 25 ₪ 
  מחזור ארם צובה: סידור תפילות כפי מנהג ק"ק של ארם צובה, יוצא לאור במתכונת דפוס ויניציאה רפ"ז, ונלוה אליו כרך מבואות מאת פרופ' מאיר בניהו, פרופ' יונה פרנקל ופרופ' שולמית אליצור. ג' כרכים.
   בכריכת בד
   בכריכת עור ממוספרת
 
 
 
260 ₪ 
380 ₪ 
 
 
ב. מדרשי הלכה ומחשבת ישראל:
 
  מכילתא עם פירוש 'מידות טובות' לרבי רפאל ביטראן, מרבני קושטא במאה הי"ט (חבירו של רבי שלמה אליעזר אלפנדרי)- מכת"י. מבואות מאת פרופ' מ' בניהו ופרופ' מנחם כהנא. 50 ₪
  פירוש  ספרי  לרבי אליעזר נחום- מכת"י. מבואות מאת  פרופ'  מ' בניהו ופרופ' מנחם כהנא. אזל
  פירוש  מכילתא  לרבי אליעזר נחום- מכת"י. 60 ₪
  דרשות ומאמרים לרבי ישראל די-קוריאל (חבר בבית דינו של מרן רבי יוסף קארו, אחד מארבעת המוסמכים) – מכת"י. נערך ע"י פרופ' שאול רגב. 50 ₪
  חבצלת השרון, ענייני סת"ם בהלכה ובקבלה, לרבי יחיא בשירי – מכת"י. נערך ע"י ד"ר אהרן גימאני. אזל
  מדרש בחודש, הגות והלכה במעגל השנה, משעורי הרב יוסף שרעבי. 40 ₪
* חזות קשה, לרבי יצחק עראמה, הוהדר ע"י הרב משה יחיאל גרוס- תשע"ד  50 ₪ 
* מאמץ כח – דרשות ר' משה אלמושנינו – 2 כרכים, הוהדר ע"י פרופ' שאול רגב- תשע"ד 100 ₪
* נחלת אבות – פירוש דון יצחק אברבנאל למסכת אבות – תשע"ה 80 ₪
* אורות ממזרח – עיונים בפרשיות התורה בעקבות חכמי ספרד והמזרח, מאת פרופ' שאול רגב 60 ₪ 
* עולת שבת – דרשות על סדר פרשיות התורה לרבי משה אלמושנינו. הוהדר מכת"י עם מבוא ע"י פרופ' שאול רגב 63 ₪ 
* תורת משה – דרשות וביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, לרבי משה אלמושנינו. הוהדר מכת"י עם מבוא ע"י פרופ' שאול רגב 63 ₪ 
 
 
ג. ספר הזכרון לרב יצחק נסים זצ"ל: 
  כרך א'- מחקרים בהלכה ובמשפט העברי.
כרך ב'- חקרי תלמוד והרמב"ם.
כרך ג'- ראשונים ואחרונים.
כרך ד'- שירה ופיוט.
כרך ה'- תעודות לתולדות קהילות ואישים; קבלה.
כרך ו'- מעמדות ומושבות (כרך זה אינו נמכר כבודד, אלא כחלק מהסט).
50 ₪
50 ₪
50 ₪
50 ₪
50 ₪
50 ₪
     
  סט שלם (6 כרכים, בצבע חום). 260 ₪
 
 
ד. תלמוד  וראשונים:
 
  פירוש רבי יהודה אלמדארי על הרי"ף, מסכת  חולין- מכת"י. מבוא מאת פרופ' י"מ תא-שמע. 40 ₪ 
  פירוש "אמרי בינה" לרבי שמואל גרמיזאן (מגדולי ירושלים לפני כ-350 שנה – תלמידו של רבי משה ן' חביב) על המסכתות: 
 • בבא-קמא 
 • כתובות 
 • גיטין (ב' כרכים)
 • זרעים ומועד 
 • בבא-מציעא
 • חולין
 • סנהדרין 
 • קידושין, מהדורא קמא ובתרא, ג' כרכים 
60 ₪ כל כרך.
 
אזל
אזל
60 ש"ח
60 ש"ח
אזל
אזל
אזל
אזל
  פירוש "אמרי בינה" לרבי שמואל גארמיזאן – מהדורה חדשה על פי כתובי יד, בשיתוף עם מכון "אהבת שלום" – על מסכת חולין – תשע"ג 45 ₪ 
  ספר הבגרות לרבי שמואל בן חפני גאון וספר השנים לרבי יהודה הכהן:  המקור הערבי (מכת"י) ותרגום לעברית (ע"י מרים פרנקל). נערך עם מבואות והערות ע"י פרופ' תרצה מיטשאם. 55 ₪
* חיבורים הלכתיים לרב סעדיה גאון – ירחמיאל ברודי – תשע"ה 60 ₪ 
* אוצר הגאונים החדש -מסכת בבא בתרא-בעריכת פרופ' ירחמיאל ברודי- תשע"ז 80 ש"ח
 
 
ה.  שו"ת  ופוסקים:
 
  בני שמואל, על טור חושן משפט, לרבי שמואל חיון, ופירושי חכמי שאלוניקי. מסימן א' עד סימן ע"ד (חלקו מכת"י). 50 ₪
  פסקי  רבי יוסף טאיטאצאק – מכת"י. נערך ע"י פרופ' מאיר בניהו.   אזל
  שו"ת  רבי יוסף  מליריאה וחכמי  צפת- מכת"י. נערך ע"י פרופ' י"ש שפיגל. 50 ₪
  שו"ת רבי יוסף ן' עזרא (בעל עצמות  יוסף) – מכת"י. נערך ע"י פרופ' י"ש שפיגל. 50 ₪
  משא מלך, דיני מסים ומנהגים לרבי יוסף ן' עזרא. נערך ע"י פרופ' י"ש שפיגל. 50 ₪
  שו"ת הרב"ך, לרבי בנימין כהן מריג'יו – מכת"י. מבוא מאת הרב יצחק נסים. אזל
  ספר "בני ישראל"- פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם. 130 ₪
 
 
 
ו.  פוסקים ושו"ת – צילום דפוס ראשון, עם מבואות מאת פרופ' מ. בניהו (מהדורה  ביבליופילית): 
 
  שו"ת רד"ך, לרבי דוד הכהן מקורפו, קושטא רצ"ח. אזל
  שו"ת בנימין זאב, לרבי בנימין ב"ר מתתיה מארטא, ויניציאה רצ"ט. שני כרכים, בתוספת כרך מבוא. 
    כריכה רגילה (שני כרכים בלבד, ללא המבוא).
    כריכת  בד (ג' כרכים, כולל המבוא).
    כריכת  עור (ג' כרכים, כולל המבוא).
 
 
80 ₪
110 ₪
140 ₪
  כתר תורה, על תרי"ג מצוות, לרבי דוד ויטאל, קושטא רצ"ו. אזל
  שו"ת משפטי שמואל, לרבי שמואל קלעי, ויניציאה שנ"ט. 90 ₪
  שו"ת המבי"ט, לרבי משה מטראני, ויניציאה שפ"ט-ש"צ. 90 ₪
 
 
ז.  מוסר  ותפילות - צילום דפוס ראשון, עם מבואות והערות מאת פרופ' מ. בניהו:
 
 
  אגרת דרך ה', לרבי משה מטראני (המבי"ט), ויניציאה שי"ג. כריכה קשה.
כריכה רכה (רק צילום המקור, ללא המבוא וההערות).
אזל
40 ₪
  כלי מחזיק ברכה, לרבי ישראל נג'ארה, ויניציאה שע"ה. אזל
  עת לחננה, תפילות ליד הכותל  המערבי, לר' מיכאל הכהן, ויניציאה תס"ח. 110 ₪
  סימני ספר תהילות, לר' יצחק רפאל פינצי, ויניציאה של"ו. 40 ₪
  אשת  חיל- תפילות משובחות לתועלת הנשים, ליוורנו תקי"ד. אזל
 
 
ח.  אסופות- ספר שנה, מאמרים ומחקרים במדעי היהדות, בעריכת פרופ' מ. בניהו:
 
  כרכים א' עד ט"ו:
 • כרך א'- כללי
 • כרך ב'- כללי
 • כרך ג'- מוקדש לרבי יוסף קארו 
 • כרך ד'- מוקדש למשורר רבי ישראל נאג'רה
 • כרך ה'- כללי
 • כרך ו'- לתולדות ירושלים במאה הי"ט
 • כרך ז' לתולדות יהודי איטליה
 • כרך ח'- לחקר התלמוד וספרות חז"ל
 • כרך ט'- לקבלה ומחשבת ישראל
 • כרך י-יא לחקר הספר העברי
 • כרכים יב ו-יג – על הדפוס העברי בויניציאה 
 • כרך יד- תלמוד ומנהג קבלה ופיוט
 • כרך טו- יהדות מרוקו.
60 ₪
כל כרך
 
 
 
ט.  מחקר:
* ציון בן הפרת לחידקל, עולמם של גאוני בבל - פרופ' ירחמיאל ברודי (תשע"ו). 88 ₪ 
  מ.בניהו- דור אחד בארץ, אגרות רבי שמואל אבוהב ורבי משה זכות בענייני ארץ ישראל. 55 ₪
  מ.בניהו- מאמרים ברפואה לרבי רפאל מרדכי מלכי, מרבני ירושלים במאה הי"ז (חותנו של בעל פרי חדש). 30 ₪
  מ.בניהו-  יוסף בחירי, מחקרים בתולדות מרן  רבי יוסף קארו וביצירתו. אזל
  מ.בניהו-  ספרים  שנתחברו בבבל וספרים  שנעתקו בה. 40 ₪
  מ.בניהו-  יום טוב שני של גלויות. אזל
  מ.בניהו- תגלחת בחולו של מועד. פסקים וכתבים של האוסרים ושל המתירים ומחקר על השתלשתלות הלכה זו, בעריכת פרופ' מאיר בניהו וד"ר משה סמט. 70 ₪
  א. בשן-  יהודי פאס תרל"ג-תר"ס (1873-1900) על פי תעודות חדשות. 30 ₪
  י. חרל"פ- ארץ ישראל במשנתם של תנאים ואמוראים. 50 ₪
  ארץ ישראל  וירושלים-קובץ הרצאות. 25 ₪
  מחזור ארם צובה – מבואות, מאת פרופ' מ. בניהו, פרופ' י. פרנקל ופרופ' ש. אליצור 65 ₪ 
* דניאל רייזר – דרך תשובה הורית, על הלכות תשובה להרמב"ם ע"פ חידושי הרב יונתן רוז'ין.-תשע"ד 50 ₪ 
* שאול רגב – הרמ"א משלוניקי – תולדותיו והגותו של ר' משה אלמושנינו. – תשע"ד 60 ₪ 
* ספר הזכרון לפרופ' מאיר בניהו, כרך א': מחקרים בתלמוד והלכה ובתולדות עם ישראל. כרך ב': מחקרים בקבלה ובמחשבת ישראל, ספרות שירה פיוט ותפילה. 299 ₪ 
 
 
 
י.  ספרי  הראשון  לציון הרב יצחק  נסים  זצ"ל:
 
  שו"ת  יין הטוב א-ב, מהדורה שניה, ירושלים תשל"ט.. אזל
  שו"ת יין הטוב א-ב, מהדורה שלישית (עם מפתח המקורות), ירושלים תשס"ו. 70 ₪
  ההגהות על שולחן ערוך (מאמר). 25 ₪
* לדור ולדורות – חלק א' – מאמרים ונאומים, למועדי השנה, מאמרי הגות ונאומים ציבוריים - תשע"ג 45 ₪
* לדור ולדורות – חלק ב' – מאמרים, ראיונות, תפילות, דברי הגות בענייני חברה והלכה וקשר עם התפוצות – תשע"ז 45 ₪ 
* לדור ולדורות – חלק ג' – מאמרים, נאומים בענייני יהדות, הלכה וחברה.  מכתבים וברכות לאישים, ארגונים וראשי המדינה וקשר עם יהדות התפוצות – תשע"ז
סט ל- 3 ספרים -לדור ולדורות
45 ₪
 
100 ₪ 
* לכלל ולפרט- הלכות קצובות- תשע"ח- חלק א' 45 ₪
 
* לכלל ולפרט- הלכות קצובות- תשע"ט- חלק ב' 45 ₪
* לכלל ולפרט- הלכות קצובות- תש"פ- חלק ג'
סט- 3 ספרים -לכלל ולפרט
45 ₪
100 ₪ 
 
 
 
י"א.  על  חייו  ופועלו  של  הרב  יצחק  נסים  זצ"ל:
 
  מן ההר אל העם - חייו ופועלו של הראש"ל רבי יצחק נסים. נכתבו ע"י בנו פרופ' מאיר בניהו ושאול מייזליש. 45 ₪
  "מעשי נסים"- קלטת +D.V.D. על חייו ופועלו של הרב נסים. ובה נכללו ראיונות עם בניו, תלמידיו ואישי ציבור 10 ₪