• שו"ת יין הטוב א-ב, מהדורה שניה, ירושלים תשל"ט
  • מ. בניהו - יום טוב שני של גלויות
  • אשת חיל- תפילות משובחות לתועלת הנשים, ליוורנו תקי"ד
  • כלי מחזיק ברכה, לרבי ישראל נג'ארה, ויניציאה שע"ה
  • אגרת דרך ה', לרבי משה מטראני (המבי"ט), ויניציאה שי"ג. כריכה קשה
  • כתר תורה, על תרי"ג מצוות, לרבי דוד ויטאל, קושטא רצ"ו
  • שו"ת רד"ך, לרבי דוד הכהן מקורפו, קושטא רצ"ח
  • שו"ת הרב"ך, לרבי בנימין כהן מריג'יו – מכת"י. מבוא מאת הרב יצחק נסים
  • פסקי רבי יוסף טאיטאצאק – מכת"י. נערך ע"י פרופ' מאיר בניהו
  • פירוש ספרי לרבי אליעזר נחום- מכת"י. מבואות מאת פרופ' מ' בניהו ופרופ' מנחם כהנא